Terms and Conditions

Jedná se pouze o výňatek ze smluvních podmínek. Kompletní smluvní podmínky budou pronajímateli předloženy při převzetí vozidla.

I. Předmět nájmu

1. Pronajímatel je podnikatelem provozujícím půjčovnu jednostopých motorových vozidel.

2. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motocyklu (dále jen „předmět nájmu“).

II. Předmět nájmu

2. Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat k přepravě osob a věcí za podmínek uvedených v návodu k obsluze předmětu nájmu, s nímž byl nájemce seznámen. Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat pravidla silničního provozu.

IV. Nájemné

2. Nájemné je splatné při předání předmětu nájmu pronajímateli.

V. Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci při podpisu této smlouvy v dohodnutém místě.

2. Nájemce prohlašuje, že mu byla pronajímatelem předvedena způsobilost předmětu nájmu k provozu a k obvyklému způsobu užívání.

3. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci spolu s předmětem nájmu i veškeré potřebné doklady, zejména osvědčení o technickém průkazu, osvědčení o měření emisí a doklad o zákonném pojištění předmětu nájmu, případně jiné potřebné doklady a dále 1 ks klíčů k zapalování. Předmět nájmu je pronajímatel povinen nájemci předat s plně dotankovanou palivovou nádrží.

4. Výhrady ke stavu předmětu nájmu je povinen prokazatelně sdělit nájemce pronajímateli při předání a převzetí předmětu nájmu.

VI. Povinonsti nájemce

1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.

2. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

3. Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

4. Nájemce se zavazuje pronajímateli oznámit poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce ohlásit dopravní nehodu policii, jejímž byl účastníkem v době trvání nájmu, není tímto dotčena.

5. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v jeho sídle nejpozději do 18:00 hod., na místě, kde předmět nájmu převzal, nebude-li výslovně dohodnuto jinak, a to ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen pronajímateli předmět nájmu vrátit s nejméně 5 litry benzínu Natural 95 v palivové nádrži.

6. Při vrácení předmětu nájmu je nájemce povinen písemně uvést do protokolu pronajímateli závady, které v době nájmu na předmětu nájmu zjistil nebo které sám způsobil; při nesplnění této povinnosti odpovídá nájemce pronajímateli za škodu vzniklou pronajímateli či dalšímu nájemci včetně ušlého zisku, pokud nájemce neprokáže, že závadu nezpůsobil nebo nebyl schopen při vynaložení obvyklé péče zjistit.

7. Smluvní strany se dohodly, že nájemce zaplatí pronajímateli při podpisu této smlouvy peněžitou jistotu ve výši …… Kč, která představuje tzv. „jistotu“. Jistota bude po dobu trvání nájemního vztahu v držení pronajímatele a bude sloužit pro úhradu případných budoucích nákladů pronajímatele na uvedení předmětu nájmu do stavu, ve kterém byla nájemci předána a dále na úhradu dluhů a případných škod apod. nájemcem v souvislosti s nájmem způsobených. Při skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit jistotu nájemci, je oprávněn si přitom započíst, co mu nájemce případně z nájmu a dalších právních titulů specifikovaných v této smlouvě dluží, a to v okamžiku vrácení předmětu nájmu. Nájemce nemá právo na úroky z jistoty.

8. V případě prodlení nájemce s vrácení předmětu nájmu je nájemce dále povinen hradit sjednané denní nájemné a dále je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s předáním předmětu nájmu.

9. Nájemce bere na vědomí, že odpovídá za dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích a že je srozuměn s tím, že pronajímatel je povinen sdělit správním orgánům v eventuálním přestupkovém řízení údaje o nájemci, pokud bude přestupek zjištěn v době trvání nájmu.

10. Nájemce za podmínek občanského zákoníku nese odpovědnost za škodu, kterou způsobí při provozu předmětu nájmu pronajímateli nebo třetí osobě a je povinen třetí osobě resp. pronajímateli tuto škodu vzniklou pronajímateli (případě pronajímatelem uhrazenou třetí osobě) bezodkladně na výzvu pronajímatele uhradit. Pokud je tato odpovědnost kryta pojištěním pronajímatele, vrátí nájemce takto uhrazenou částku poté, co obdrží pojistné plnění po odečtení rozdílu mezi skutečnou škodou a pojistným plněním, poskytnutým pronajímateli pojišťovacím ústavem.